Aktuality

Přidat stránku do oblíbených Vytisknout stránku

13. 1. 2014

Aktuální informace pro rok 2014

Daň z příjmu fyzických osob zůstává 15%

Daň z příjmu právnických osob zůstává 19%

Slevy na dani a daňové zvýhodnění pro rok 2014 (měsíčně):

Poplatník zůstává 24 840 Kč/rok, tj. 2070 Kč/měs, nelze použít u starobních důchodců

Student (do 26 let věku) 335 Kč

Manželka (pouze při ročním zúčtování) 24 840 Kč

Invalidní důchod 1. a 2. stupně 210 Kč

Invalidní důchod 3. stupně 420 Kč

Držitel průkazu ZTP/P 1 345 Kč

Daňové zvýhodnění na dítě (bonus) 13 404 Kč/rok, tj. 1 117 Kč/měs

Minimální výše měsíční zálohy na SSZ pro rok 2014:

hlavní činnost: 1.894,- Kč (částku změnit po podání DPFO)

vedlejší činnost: 758,- Kč

Minimální výše měsíční zálohy na ZP pro rok 2014:

hlavní činnost: 1.752,- Kč (částku změnit již platbě za leden 2014 v únoru)

vedlejší činnost: bez záloh

Daň z přidané hodnoty:

změna snížené sazby dph na 15%

základní sazba dph zůstává 21%

Dále pořád platí systém reverse-charge u stavebních činností:

-režim reverse-charge neboli „samovyměření daně“ znamená přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění). Zjednodušeně řečeno povinnost přiznat daň má příjemce (odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění.

Procenta pro výdaje stanovené paušální částkou pro rok 2014:

Omezení: Pokud OSVČ v roce 2013 uplatní v daňovém přiznání k dani z příjmů výdajový paušál, nebude moci využít slevu na vyživovanou manželku či manžela ani slevu na dítě

80 % pro příjmy z řemeslné činnosti

80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, také ostatní příjmy (§ 10) ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem

60 % pro příjmy z živností kromě řemeslných

40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti

30 % pro příjmy z pronájmu

Průměrné ceny phm pro zaměstnance v roce 2014:

BA 95 35,70 Kč

BA 98 37,90 Kč

nafta 36,00 Kč

náhrada za použití vozidla 3,70 Kč

DPH 2014:

• Sazby daně z přidané hodnoty zůstávají na 21% a 15% v letech 2013–2015.

• Rozšíření ručení za odvod DPH: například provede-li plátce platbu za zdanitelné plnění dodavateli, jehož účet nebude zveřejněn správcem daně; bude-li dodavatel tzv. nespolehlivým plátcem a v některých dalších případech. Toto bylo pro rok 2014 upraveno s limitem 700 tis. Kč.

• Osvobození při převodu nemovitosti: lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, se prodlužuje ze tří na pět let. Po uplynutí této lhůty si plátci mohou zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv.

• Měsíční zdaňovací období je nadále základním zdaňovacím obdobím pro všechny plátce. Čtvrtletní zdaňovací období bude možné pouze v případě, že obrat plátce nepřekročí 10 000 000 Kč.

• Možnost využití registrace jako osoby identifikované k dani místo registrace jako plátce u některých typů transakcí.

• Daňová přiznání budou s účinností od 1. ledna 2014 podávána povinně pouze elektronicky. Tato povinnost se nebude týkat fyzických osob, jejichž obrat nepřesáhne 6 000 000 Kč.

(zdroj podnikatel.cz)

Daň z příjmu 2014:

• Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob. Pokud OSVČ uplatní v daňovém přiznání k dani z příjmů výdajový paušál, nebudou moci využít slevu na vyživovanou manželku či manžela ani slevu na dítě.

• Zůstává solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy v letech 2013–2015.

• Zůstává zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce v letech 2013–2015.

• Zvýšení limitu pro srážkovou daň u dohod o provedení práce z 5 tis. na 10 tis./měs.

• Zvýšení limitu pro dary: fyzické osoby až 15% základu daně a právnické osoby až 10% základu daně.

• Zvýšení hranice pro osvobození příležitostných příjmů na limitu pro dary: fyzické osoby až 15% základu daně a právnické osoby až 10% základu daně.

(zdroj podnikatel.cz)

 • Další změny viz.tento odkaz
 • Změny ve struktuře finančních úřadů a jejich datové schránky viz.tento odkaz
 • Změny ve struktuře finančních úřadů a jejich čísla účtů viz.tento odkaz
 • 10. 1. 2011

  Zveřejnění účetní závěrky

  Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. mají účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku. Tuto povinnost mino jiné upravuje také obchodní zákoník v zákoně č. 513/1991 Sb. a trestní zákoníku číslo zákona 40/2009 Sb.

  Zapsané společnosti mají povinnost ukládat tyto listiny:

  1. účetní závěrku (řádnou, mimořádnou i konsolidovanou)

  2. návrh naložení s hospodářským výsledkem (ztráta/zisk)

  3. výroční zpráva

  4. zpráva auditora o ověření účetní závěrky

  Bod 3 a 4 se týká pouze účetních jednotek, které mají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

  Sankce za nesplnění povinnosti

  Dle obchodního zákoníku sankce přímo nevyplývá, avšak nepředloží-li společnost na základě výzvy požadovanou listinu hrozí pokuta až do výše 20.000,- Kč.

  Dle živnostenského zákona hrozí pokuta do výše 100.000,-Kč

  Dle zákona o účetnictví až do výše 3% aktiv

  Dle trestního zákona může být uložen pachateli trest odnětí svobody na až na dva roky nebo zákaz činnosti.

  Postup zveřejnění:

  K rozvaze, výsledovce a příloze k účetní závěrce připojte zápis z valné hromady (příp. rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem) a pošlete pomocí datové schránky na Městský soud v Praze – ID Městského soudu je snkabbm

  Další možnosti zveřejnění účetní závěrky:

  - pomocí elektronického formuláře pro zveřejnění (nutnost elektronického podpisu)

  - zaslání CD – R s dokumenty v pdf. formátu

  30. 5. 2011

  Archivace dokladů

  Lhůta pro archivaci dokladů v daňové evidenci je odlišná od archivace dokladů pro účetnictví. Prokazování oprávněnosti dokladů v daňové evidenci se řídí zákonem o dani z příjmů, respektive daňovým řádem, kdežto povinnou archivaci dokladů v účetnictví nařizuje zákon o účetnictví. A to je podstatný rozdíl.

  Daňová evidence

  Lhůta uchovávání běžných dokladů v daňové evidenci se řídí zákonem o daních z příjmů. Obdobně to platí pro evidenci příjmů při stanovení výdajů paušálem. Poplatník uchovává doklady po dobu, po kterou mu může být doměřena daň podle § 148 daňového řádu. Zde se uvádí, že daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

  Vedení účetnictví

  Úschova dokladů v účetnictví se řídí zákonem o účetnictví. Podnikatel archivuje podle § 31 zákona o účetnictví po konci účetního období 10 let účetní závěrku a výroční zprávu, 5 let účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy a rovněž 5 let účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví.

  Plátci DPH

  Jiná situace je u plátců DPH. Plátce daně může za splnění potřebné evidence pro daň z přidané hodnoty vést daňovou evidenci nebo uplatnit výdaje paušálem. Ovšem daňové doklady rozhodné pro stanovení daně eviduje v souladu s § 27 zákona o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let od konce zdaňovacího období. Po tuto dobu musí být doklady věrohodné, neporušené a čitelné.

  Personalistika

  Fyzické osoby, které zaměstnávají další osoby se řídí při archivaci mzdových dokladů zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Archivují dokumenty od roku, který následuje po roce, kterého se dokumenty týkají: stejnopisy evidenčních listů (3 roky) mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění 30 let.

  Zdroj.: podnikatel.cz